Poniej przesyamy szczegowe informacj na temat polityki prywatnoci.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SOYO Adam Szczepaski z siedzib w Ul.Osowska 80/64 04-351 Warszawa.

W sprawach zwizanych z Pana/Pani danymi prosz kontaktowa si na e-mail : serwis@soyo.pl

W celu uzyskania kopii danych prosz kontaktowa si z osob Adam Szczepaski.

Ma Pan/Pani i prawo dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyraenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.

Skorzystanie z prawa cofnicia zgody nie ma wpywu na przetwarzanie, ktre miao miejsce do momentu wycofania zgody.

INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Cel przetwarzania: realizacja umowy sprzeday zawartej z Pastwem Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzdzenia oraz art.. 535 kodeksu cywilnego.

Cel przetwarzania: kontakt z Pastwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Pastwa zapytanie Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzdzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzdzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, ktrym jest zapewnienie odpowiedniej obsugi klientw.

Cel przetwarzania: przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Pastwa reklamacji Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzdzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzdzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, ktrym jest zapewnienie odpowiedniej obsugi klientw oraz umoliwienie klientom realizacji ich praw.

Cel przetwarzania: dochodzenie roszcze wzgldem klientw lub przez klientw Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzdzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzdzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, ktrym jest dochodzenie roszcze wzgldem klientw i obrona przed roszczeniami klientw .

Cel przetwarzania: prowadzenie rachunkowoci administratora, wystawianie faktur i dokumentw ksigowych Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzdzenia

Cel przetwarzania: wysyka, odbir i ewidencja korespondencji Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzdzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzdzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, ktrym jest zapewnienie odpowiedniej obsugi klientw .

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsugi i wykonywania umw Pastwa dane osobowe mog by przekazywane nastpujcym kategoriom odbiorcw:

1. dostawcom usug zaopatrujcych Administratora w rozwizania techniczne lub organizacyjne, umoliwiajce sprzeda lub usugi na Pastwa rzecz, lub zarzdzanie organizacj (w szczeglnoci dostawcom usug teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom poredniczcym w patnociach.

2. dostawcom usug prawnych i doradczych oraz wspierajcych Administratora w dochodzeniu nalenych roszcze (w szczeglnoci kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Pastwa dane osobowe s przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszcze (np. w postpowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszcze, wynikajcy z przepisw prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowoci oraz ze wzgldw podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od koca roku kalendarzowego, w ktrym powsta obowizek podatkowy. Po upywie wyej wymienionych okresw Pastwa dane s usuwane lub poddawane anonimizacji.

Przysuguje Pastwu prawo do dania od Administratora dostpu do swoich danych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania. Mog Pastwo skorzysta z uprawnienia do zoenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pastwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysuguje Pastwu take prawo wniesienia skargi do organu nadzorujcego przestrzeganie przepisw ochrony danych osobowych.

Korzystanie ze wiadcze Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego dziaalnoci, jest w peni dobrowolne, jednake jako przedsibiorca Administrator jest zobowizany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposb okrelony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Pastwa danych osobowych. Podanie przez Pastwa danych osobowych moe by obowizkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Rwnie ze wzgldw rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowizek prawny przetwarzania Pastwa danych, co oznacza, e w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Niepodanie danych moe skutkowa odmow wykonania umowy z uwagi na brak moliwoci jej wykonania.Ze wzgldw rachunkowych czy podatkowych brak podania danych moe skutkowa np. niemonoci wystawienia faktury czy dokumentu ksigowego na Pastwa rzecz.

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe nie bd przetwarzane w celu innym ni zostay zebrane .

Podstawa prawna przekazania informacji : art. 13 i 14 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: "Rozporzdzeniem").

Z powaaniem

SOYO Adam Szczepaski ul.Batorego 14lok.28 02-591 Warszawa t:666509512 email:serwis@soyo.pl

Copyright by soyo.pl Wszystkie prawa zastrzeżone